Nowy projekt B+R

 Z przyjemnością informujemy, iż w grudniu 2015 roku Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. podpisała Umowę o dofinansowanie realizacji projektu pt.„Kompleksowe badania i prace rozwojowe nad innowacyjną technologią podsuszania materiałów sypkich energią z odnawialnych źródeł, w celu wprowadzenia do oferty firmy Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o. nowoczesnych produktów” w ramach działania 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw "Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest przeprowadzenie szeroko zakrojonych badań przemysłowych i prac rozwojowych, prowadzących do opracowania 2 innowacyjnych produktów, służących do przechowywania, sezonowania i poprawiania jakości materiałów sypkich.

W wyniku projektu wdrożone zostaną opracowane rozwiązanie w postaci 2 produktów: silosów termicznych z dyszą powietrzną oraz nakładki z dyszą powietrzną na istniejące silosy i systemy wentylacyjne.

W ramach projektu przebadany zostanie m. in. wpływ procesu podsuszania na takie materiały sypkie jak biomasa energetyczna, czy ziarna zboża lub nasiona. Opracowane i przebadane zostaną różne warianty dysz powietrznych, w celu wybrania optymalnego rozwiązania. Wypracowany zostanie algorytm doboru kształtu i wymiarów dysz, w zależności od warunków panujących w miejscu ich zastosowania. Badania obejmą również analizę warunków panujących wewnątrz silosu i zależności pomiędzy tymi warunkami,
a zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi. Dane te pozwolą określić krytyczne parametry powietrza, przy których występuje zagrożenie materiału procesami biologicznymi. W oparciu o zebrane informacje, opracowany zostanie układ automatyki, który poprzez odcinanie dopływu powietrza do wnętrza silosu, wyeliminuje niekorzystny wpływ warunków atmosferycznych na przechowywane produkty. Realizacja projektu pozwoli na opracowanie produktów, odpowiadających na potrzeby klientów z sektora rolniczego, spożywczego, drzewnego. Ich wdrożenie pozwoli na zwiększenie innowacyjności
i konkurencyjności spółki ARP Sp. z o.o.

Wartość projektu: 4 339 255,75 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 286 888,77 PLN

Projekt będzie realizowany w okresie 01.01.2016 – 31.12.2018


LOGGG

Dodatkowe informacje